Download de Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Beverwijk Van Gilst B.V. is een besloten vennootschap gevestigd te Utrecht. Beverwijk Van Gilst B.V. houdt zich bezig met het uitoefenen van de rechtspraktijk door advocaten in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2

Beverwijk Van Gilst B.V. verricht alle diensten en overige werkzaamheden uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst tot opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Beverwijk Van Gilst B.V., ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4

Beverwijk Van Gilst B.V. voert uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever een opdracht uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het licht daarvan verrichte werkzaamheden.

Artikel 5

De keuze van de door Beverwijk Van Gilst B.V. in te schakelen derden zal, behoudens deurwaardersbijstand, zoveel mogelijk plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Beverwijk Van Gilst en haar advocaten zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door Beverwijk Van Gilst B.V. ingeschakelde derden. Beverwijk Van Gilst B.V. is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6

De opdrachtgever vrijwaart Beverwijk Van Gilst B.V. tegen alle aanspraken van derden alsmede de door Beverwijk Van Gilst B.V. in verband daarmede te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Beverwijk Van Gilst B.V. voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Daarnaast vrijwaart de opdrachtgever Beverwijk Van Gilst B.V. voor alle aanspraken jegens Beverwijk Van Gilst B.V. dan wel haar advocaten welke verband houden met een melding in het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen en de Financiering van Terrorisme (‘Wet WWFT’).

Artikel 7

1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten onverhoopt een gebeurtenis voordoet die aan de zijde van Beverwijk Van Gilst B.V.tot aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever leidt, zal die aansprakelijkheid steeds zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Beverwijk Van Gilst B.V.afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Beverwijk Van Gilst B.V.komt.

2. Indien Beverwijk Van Gilst B.V.voor de schade als gevolg van beroepsaansprakelijkheid geen aanspraak heeft onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Beverwijk Van Gilst B.V. beperkt tot het in de desbetreffende zaak in het betreffende kalenderjaar aan opdrachtgever gefactureerde en door opdrachtgever betaalde bedrag.

Artikel 8

De opdrachtgever is aan Beverwijk Van Gilst B.V. voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks door Beverwijk Van Gilst B.V. vast te stellen uurtarieven.

Artikel 9

Beverwijk Van Gilst B.V.is gerechtigd een eventueel door de opdrachtgever betaald voorschot op de declaratie te verrekenen met de oudste openstaande declaratie; alsmede met hetgeen Beverwijk Van Gilst B.V. of de aan haar verbonden Stichting Derdengelden van de opdrachtgever onder zich heeft of krijgt.

Artikel 10

Declaraties van Beverwijk Van Gilst B.V. dienen binnen veertien dagen – zonder opschorting of verrekening – te zijn voldaan. Indien betaling na aanmaning uitblijft, is Beverwijk Van Gilst B.V.gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 11

Bij niet betaling van de door of in opdracht van Beverwijk Van Gilst B.V. voor de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, is Beverwijk Van Gilst B.V. gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van de iedere aansprakelijkheid van Beverwijk Van Gilst B.V. voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Artikel 12

Deze voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht met Beverwijk Van Gilst B.V. Daarnaast zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Artikel 13

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Beverwijk Van Gilst B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in Utrecht (Nederland) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Delen